021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

تیم اساتید

دکتری مهندسی صنایع

دکتری مدیریت صنعتی

دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

کارشناسی ارشد مدیریت

بیش از ۲۱ سال سابقه در حوزه خودرو

دکتری مدیریت منابع انسانی

دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار و دکتری تخصصی مهندسی مواد

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

کارشناس مهندسی برق - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی