021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

مدیریت انبار و انبارداری

سرفصل های دوره

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺒﺎر و اﻧﺒﺎر داري و اﻫﺪاف اﻧﺒﺎرداري و اﻧﺒﺎر
 • وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺰاﯾﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺒﺎرداري اﻧﻮاع اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ اﻧﺒﺎرداري
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر
 • اﻧﺒﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر در اﻧﺒﺎر
 • اﻧﺒﺎر داري درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻ
 • ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻ در اﻧﺒﺎر
 • ﺪور ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻧﺒﺎر
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻻ در اﻧﺒﺎر و ﭼﯿﺪﻣﺎن آن
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﻨﺎس در اﻧﺒﺎر ﻫﺎ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدي و ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﺎرش آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺒﺎرﻫﺎ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش دﻫﯽ و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﺎﻻ
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻤﯿﺰي و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻤﯿﺰي و ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﯿﺰي
 • اﺟﺮاء ﻣﻤﯿﺰي و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﻤﯿﺰي

دیدگاه ها

0,0
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

دوره های مشابه